Doorheen de toeleveringsketens van ICT komen er doorheen verschillende stadia mensenrechtenschendigen voor. Tijdens de extractie van mineralen (zie ook mijnbouw), maar ook tijdens de assemblage van de ICT-hardware. Hoe dieper in de assemblageketen, hoe meer risico op ernstige inbreuken op de mensen- en arbeidsrechten.

ICT wordt gemaakt in grote, vaak hoogtechnologische fabrieken. Desondanks worden werknemers vaak geconfronteerd met meerdere schendingen van de mensen- en arbeidsrechten.  Uit rapporten blijkt dat er sprake is van ernstige schendingen van de arbeidsrechten, waaronder zelfs moderne vormen van slavernij, ofte ‘forced labour’. Vaak worden de fundamentele arbeidsrechten, zoals die in de ILO-conventie zijn vastgelegd, niet gerespecteerd. Werknemers in de sector moeten gedwongen overuren presteren, tegen lage lonen in onzekere arbeidsvormen en in een ongezonde omgeving. Vaak geldt er een (informeel) verbod op het recht om vakbonden te vormen en zich te organiseren. Er is heel beperkte controle op deze naleving van deze rechten.  Omwille van de moeilijke arbeidsomstandigheden in assemblagefabrieken zoals Foxconn, ontwikkelen vele arbeiders psychische problemen. Foxconn is de grootste fabrikant van computeronderdelen wereldwijd en produceert voor de meeste grote ICT-merken. Foxconn raakte een aantal jaar geleden nog in opspraak omdat meerdere werknemers zelfmoord pleegden vanwege zware werkopstandigheden. Ook overleed één werknemer aan uitputting na een dienst van 34 uur.

Daarnaast worden werknemers in elektronicafabrieken vaak onbewust blootgesteld aan gevaarlijke chemische stoffen zonder adequate bescherming.

Impact op klimaat

De elektronicafabricage is daarnaast zeer energie-intensief en de energievoetafdruk neemt aanzienlijk toe, aangezien het volume en de complexiteit van onze elektronische apparaten blijft toenemen.

Diverse levenscyclus-analyses tonen dat de productie van de apparaten veruit de meest koolstofintensieve fase is, die bijna driekwart van de totale CO2-uitstoot voor zijn rekening neemt.

Greenpeace (2017) From Smart to senseless. CO2 emissies per fase

Bijvoorbeeld: Sinds 2007 is ongeveer 968 TWh gebruikt voor de vervaardiging van smartphones. Dat is bijna evenveel elektriciteit als het jaarlijkse stroomgebruik van India, dat in 2014 973 TWh gebruikte.

ICT-hardware zijn in de loop van het jaar wel steeds energie-efficiënter geworden. Dit heeft bijgedragen tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van de gebruiksfase. Ondanks deze verbeteringen, blijft de productiefase sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen.

  • Share :